Privacyverklaring

Renes Bedrijfsdiensten B.V., gevestigd aan Stationsweg West 109a te 3931 EL Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Renes Bedrijfsdiensten B.V., Stationsweg West 109a te 3931 EL Woudenberg 033-2861059.

L. van de Waerdt is de Functionaris Gegevensbescherming van Renes Bedrijfsdiensten B.V. Zij is te bereiken via info@renesbedrijfsdiensten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klanten

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Voor- en achternaam;

-       Adresgegevens;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Locatiegegevens;

-       Bankrekeningnummer.

Doel en grondslag

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Het afhandelen van uw betaling;

-       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

-       Uw meldingen en aanvragen van diensten via het klantenportaal te verwerken;

-       Om goederen en diensten bij u af te leveren;

-       Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is onze overeenkomst met u. Voor meldingen die via het klantenportaal binnenkomen is de grondslag uw koppeling aan het klantenportaal. Daarnaast verwerken wij gegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn

Renes Bedrijfsdiensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden alleen gegevens ten behoeve van de financiële administratie tot maximaal zeven jaar na beëindiging bewaard.

Personeel

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Voor- en achternaam;

-       Geslacht;

-       Geboortedatum;

-       Geboorteplaats;

-       Adresgegevens;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-       Gezondheid;

-       Burgerservicenummer (BSN);

-       Salarisgegevens;

-       Kopie ID.

Doel en grondslag

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;

-       Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor het verwerken van uw gegevens is onze arbeidsovereenkomst met u.

Bewaartermijn

Renes Bedrijfsdiensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden alleen gegevens ten behoeve van de financiële administratie tot maximaal zeven jaar na beëindiging bewaard.

Geïnteresseerden

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Voor- en achternaam;

-       Adresgegevens;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geboortedatum;

-        Nationaliteit;

-       Burgerlijke staat;

-       Opleidingsgegevens.

Doel en grondslag

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Het afhandelen van uw offerteaanvraag;

-       Het afhandelen van uw contactformulier;

-       Het afhandelen van uw sollicitatie;

-       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

-       Renes Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is uw offerteaanvraag dan wel het invullen van een contact- of sollicitatieformulier via onze website. Daarnaast verwerken wij gegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn

Renes Bedrijfsdiensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien uw offerteaanvraag leidt tot een overeenkomst, verwijs ik u naar het kopje ‘Klanten’. Indien het invullen van het sollicitatieformulier leidt tot een arbeidsovereenkomst, verwijs ik u naar het kopje ‘Personeel’.

Delen van persoonsgegevens met derden

Renes Bedrijfsdiensten B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Renes Bedrijfsdiensten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Renes Bedrijfsdiensten B.V. maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat de website naar behoren functioneert en hiermee beschermen wij u tegen een ‘cross-site request forgery’ (CSRF). Hiervoor hoeft Renes Bedrijfsdiensten B.V. geen toestemming aan te vragen. Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan de duur van het bezoek aan onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Renes Bedrijfsdiensten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@renesbedrijfsdiensten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Renes Bedrijfsdiensten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Renes Bedrijfsdiensten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website en ons klantenportaal zijn daarom beveiligd met SSL. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd computersysteem.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@renesbedrijfsdiensten.nl